INFORMACJE O PROJEKCIE:


Tytuł projektu

Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie.


Zakres projektu

Projekt polega na utworzeniu 4 laboratoriów badawczych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach inżynierskich.


Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach jednego etapu i zawiera następujący zakres planowanych działań:
W ramach projektu zostanie przygotowane studium wykonalności oraz przeprowadzone działania polegające na koordynacji i promocji projektu.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości systemu szkolnictwa wyższego w regionie podkarpackim. Celami bezpośrednimi są:

Wsparcie przedmiotowego projektu będzie miało wpływ na rozszerzenie działań realizowanych przez uczelnię w zakresie poprawy jakości kształcenia. Przystosowanie sal dydaktycznych do potrzeb studentów poprzez zakup wyposażenia będzie służyło polepszeniu efektywności i jakości zajęć dydaktycznych. Wsparcie PWSZ w Krośnie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez stworzenie warunków dla kształcenia studentów studiów inżynierskich w oparciu o potrzeby sektora nowoczesnej gospodarki.

Harmonogram, nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

Realizację projektu zaplanowano na okres od 8.07.2011 r. do 30.09.2012 r. (złożenie ostatniego wniosku o płatność). Całkowita wartość planowanej inwestycji – 4 253 887,90 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 186 254,00 zł. Pozostała część stanowią koszty niekwalifikowane w wysokości 67 633,90 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

© 2010. All rights reserved. Realizacja: Bartłomiej Pelczar